Temelji


Za pridobitev gradbenega dovoljena, potrebujemo projektno dokumentacijo (PGD), z vsemi načrti gradbenih konstrukcij. Projekt seveda vsebuje tudi tloris ter statični izračun temeljev. Temelje moramo izdelati po načrtu in od tega ne smemo odstopati, saj so temelji eden od ključnih del za stabilnost objekta. Od tega smemo odstopati le, če nam to potrdi ustrezen strokovnjak, ki ima gradbeni nadzor. V vsakem primeru mora dokončno presojo dati gradbeni projektant (statik, geomemanik), ki ponovni izračun naredi na podlagi geomehanske raziskave tal ter prečnega in vzdolžnega profila terena. Če je ves postopek potreben, je to razvidno iz lokacijske dokumentacije, v kateri so razvidni profil terena, lokacija objekta in geomehansko poročilo.

Za izdelavo temeljev uporabljamo v glavnem beton, armirani beton, opeko in naravni kamen, lahko pa tudi jeklo in les. Beton ima velike prednosti pred drugimi gradivi zaradi hitre izdelave, in dobre tlačne trdnosti. Najmanjša marka betona za armiran beton je MB 15.

TemeljiTemelj je konstrukcijski element, ki nosi obtežbo in jo prenaša na temeljna tla. Povezujejo objekt s terenom in mu določa lego. Prav tako je tudi stabilnost konstrukcije odvisna od temeljev. Glede na globino nosilnih tal ločimo plitko in globoko temeljenje. Globina temeljenja je določena glede na karakteristike zemljišča, karakteristike objekta in tudi na način gradnje.

Če je bilo iz podatkov na terenu ugotovljeno, da se objekta ne da plitvo temeljiti, je potrebno izvesti globoko temeljenje ali pa nosilna tla izboljšati-ojačati.

 

Najmanjša globina temeljenja je določena glede na nevarnost drsenja površinskih slojev in glede na nevarnost zmrzovanja. Zaradi zmrzovanja določimo globini temelja:

  1. v skalnatih tleh ni omejitve, če preprečimo dotok vode pod dno temelja,
  2. v prodcu in debelejšem pesku je globina temeljenja najmanj 50 cm, če je nivo vode pod to talno točko,
  3. pri drugih zemljinah je globina temeljenja odvisna od nivoja podzemne vode ob zmrzovanju
  4. če globine zmrzovanja ne moremo zanesljivo določiti, vzamemo 70 do 100 cm.

  Vir.: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT67.htm